Rommelmarkt Ieperman

Reglement Rommelmarkt Ieperman

Met uw deelname aan Rommelmarkt Ieperman verklaart u op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, onderstaand reglement.


REGLEMENT ROMMELMARKT IEPERMAN

Het is enkel toegelaten om te verkopen: Allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij, speelgoed,…

Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:

a. Alle voedingsmiddelen ( frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)

b. Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.

c. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).

d. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.

Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer.

Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.

De waarborg wordt terugbetaald tussen 17.00u en 18.00u van diezelfde dag. Na het sluiten van de markt om 18.00u worden betaalde waarborgen onder geen beding meer terugbetaald.

In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Voor het bijkomende reglement van de kinderrommelmarkt, zie deze pagina.


U kan het reglement ook terugvinden en downloaden in PDF hieronder:

ieperman-reglement.pdf